tarasa


קישור לאוסף סיפורי המעברות באתר Tarasa

עמותה מודה ל Tarasa ולשל"מ על שיתוף הפעולה ועל הפעילות הפוריה לאיסוף ושימור זכר המעברות